EU má základní právo zakazovat slevy pro ženy

Když Kalousek návrh ve sněmovně obhajoval, uvedl:

Evropský soudní dvůr…to shledal jako mimořádnou diskriminaci mezi pohlavími a zrušil výjimku z tohoto pravidla. A v zásadě uložil všem členských zemím Evropské unie, aby tento – v uvozovkách – nepřijatelný genderismus, který odporuje Listině základních práv Evropské unie, byl odstraněn a aby byla odstraněna tato diskriminace na základě pohlaví. Nezbývá vládě ČR nic jiného, než předložit Poslanecké sněmovně tuto úpravu legislativy.

V důvodové zprávě k zákonu vláda tvrdí, že podle Evropského soudního dvora, je svoboda ve stanovování pojistného v rozporu s články 21 a 23 Listiny základních práv EU.

Čl 21: Listiny práv EU: „Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.“

Čl. 23: Listiny práv EU: „Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci. Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví.

Kde je naše výjimka z Listiny práv EU?

Traduje se, že prezident Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu výměnou za to, že se na Českou republiku nebude vztahovat tato Listina základních práv EU.

Jak to vlastně dopadlo?

Česká vláda toto stanovisko přednesla na zasedání Evropské rady v Bruselu: 29. října 2009. To stvrdili všichni předsedové vlád:

Vzhledem k této skutečnosti a s přihlédnutím ke stanovisku České republiky se hlavy států a předsedové vlád dohodli, že v okamžiku uzavření příští přístupové smlouvy bude v souladu s příslušnými ústavními předpisy jednotlivých členských států ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie připojen protokol (v příloze I).

Řeklo se nám, že se příslušný protokol, kterým by se nám dala stejná výjimka, jakou si hned na začátku sjednalo Polsko a Velká Británie, přidá do přístupové smlouvy s Chorvatskem.

Jenže EU do přístupové smlouvy s Chorvatskem „naši“ výjimku nepřidala, takže nic nemáme. Premiér Nečas nevyužil ani náznakem vyjednávací sílu, nepohrozil ani náznakem vetem u přístupové smlouvy, naopak zdarma Evropské unii podepsal změnu Smlouvy o fungování EU, která umožňuje vznik smlouvy ESM o dluhové unii.

Plynou mi z toho tři závěry:

1) EU nedodržuje sliby

2) Václav Klaus naletěl vládě i EU, když podepsal Lisabonskou smlouvu výměnou za to, že se na nás nebude vztahovat Listina základních práv EU

3) Příště může Evropský soudní dvůr na základě článku 21 a 23 Listiny základních práv EU stanovit, že EU má právo zakázat výši sazeb pojištění nebo anuity podle věku, slevy pro studenty nebo mladé lidi na vlak atd.

Petr Mach je předsedou Svobodných

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom