Interpelace

Články kategorie Interpelace
7.12. 2015

Letní čas II

V poslední době se ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES objevuje výklad, že smyslem a účelem regulace obsažené v této směrnici je pouze stanovení společného data a hodiny začátku a konce letního času za předpokladu, že členský stát Unie letní čas uplatňuje. Podle tohoto výkladu tedy unijní právo nevyžaduje po členských státech, aby se na jejich území uplatňoval letní čas...

7.12. 2015

Náklady na „Informační kampaň o euru“

Může Komise uvést, jaké byly celkové náklady na Informační kampaň o euru na níž se podle dostupných informací Komise podílela, a v souhrnu za všechny členské státy od spuštění kampaně do 1. 11. 2015? Jak velká částka z toho připadá na Českou republiku? Otázku jsem položil Komisi dne 7. 12. 2015 Odpověď Komise ze dne 10. 6. 2016 Kampaň EU na propagaci zavedení eura...

12.11. 2015

Výrobky ze Západního břehu Jordánu

Nedomnívá se místopředsedkyně, vysoká představitelka, že přijatá opatření na označování výrobků a zemědělských produktů pocházejících ze Západního břehu Jordánu budou mít negativní efekt právě na zaměstnanost a blahobyt tamější arabské populace, neboť izraelské firmy – z obavy před bojkotem – raději přesídlí do vnitřního Izraele? Odpověď vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise Mogheriniové (13.1.2016) Cílem výkladového oznámení k označování původu zboží pocházejícího z území okupovaných...

29.10. 2015

Palestinian Bar Association

Web „Middle East Media Research Institute“[1] uvádí, že „Palestinian Bar Association“ udělí čestný titul Muhannadu Al-Halabimu, který 4. října ubodal k smrti dva Izraelce. Web dále uvádí, že tato organizace získává značné prostředky z Evropské unie, jak potvrzuje logo EU na jejím webu http://palestinebar.ps/. Jsou informace o poskytnutých prostředcích pravdivé? Kontroluje Komise nějak využívání těchto prostředků? Nevadí Komisi, že...

27.8. 2015

Jaderná energie

Vidí Evropská komise jadernou energii stále jako jednu z klíčových pro zajištění energetické bezpečnosti v EU? Odpověď Ariase Cañeteho jménem Komise (15. října 2015) Jak je uvedeno ve sdělení Komise o evropské strategii energetické bezpečnosti(1) z května 2014, elektřina vyráběná v jaderných elektrárnách hraje důležitou úlohu při zajištění energetické bezpečnosti EU. Zároveň je z článku 194 Smlouvy o fungování Evropské unie zřejmé,...

27.8. 2015

Blokování přijetí eura – postoj Rady

Jakmile bude členský stát splňovat podmínky pro zavedení eura, navrhne Komise Radě zrušení „dočasné“ výjimky v souladu s článkem 140 SFEU? Může podle čl. 140 odst. 3 SFEU podle názoru Rady členský stát svým opakovaným hlasováním proti přijetí rozhodnutí stanovujícího přepočítavací koeficient zcela zablokovat zavedení eura? Jak by Rada postupovala, pokud by členský stát takto jednal? Odpověď...

27.8. 2015

Kodifikace směrnic

Nedomnívá se Komise, že by mělo být v zájmu zpřehlednění unijního práva důsledně vyžadováno, aby bylo automaticky vždy s publikací tzv. pozměňující směrnice publikováno i oficiální kodifikované (nikoliv pouhé konsolidované) znění pozměněné směrnice? Oficiální kodifikace může na rozdíl od pouhé konsolidace přinášet i pozitivní efekt ve snižování počtu unijních právních předpisů, přičemž nedochází ke vzniku nové transpoziční povinnosti pro členské...

18.5. 2015

Ustoupení od navrhování směrnic s totální harmonizací

Komise předkládá v posledních letech stále větší množství směrnic, které vycházejí z metody totální (úplné, maximální) harmonizace, při jejichž transpozici mají členské státy sice jistou volnost co do volby formy a prostředků (aby se pojmově vůbec jednalo o směrnici), členské státy se však již vůbec nemohou odchýlit od úpravy obsažené ve směrnici, a to dokonce ani v přísnějším směru. Členské státy tedy...

18.5. 2015

Náklady na kampaň „Cestující, využijte svých práv“

Může Komise sdělit, jaké byly k 31. 12. 2014 celkové náklady na kampaň „Práva cestujících v EU – Cestující, využijte svých práv“ (http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/32-campaign.html), na níž se Komise podílela? Odpověď Violety Bulcové jménem Komise (27. července 2015) Evropská komise zahájila svou poslední informační kampaň věnovanou právům cestujících pro všechny druhy dopravy a pro všechny členské státy dne 26. června 2013. Má...

18.5. 2015

Biopaliva II

Biopaliva se ukázala jako špatná cesta, jsou ekologicky tak náročná, že od nich dává ruce pryč Greenpeace a koneckonců i samotná Komise, která ve svém legislativním návrhu navrhla přimíchávat do paliv v dopravě pouze 5 % biopaliv první generace. Nedomnívá se Komise, že nadešel čas na přiznání chyby, zrušení těchto limitů a ponechání vůle na členských státech? Odpověď komisaře Ariase Cañeteho jménem...