Biopaliva II

Biopaliva se ukázala jako špatná cesta, jsou ekologicky tak náročná, že od nich dává ruce pryč Greenpeace a koneckonců i samotná Komise, která ve svém legislativním návrhu navrhla přimíchávat do paliv v dopravě pouze 5 % biopaliv první generace.

Nedomnívá se Komise, že nadešel čas na přiznání chyby, zrušení těchto limitů a ponechání vůle na členských státech?


Odpověď komisaře Ariase Cañeteho jménem Komise (15. července 2015)

Hlavními cíli směrnice 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie jsou snížení emisí skleníkových plynů, podpora zabezpečení dodávek energie, jakož i hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Biopaliva, vyráběná udržitelným způsobem, přispívají k dosažení cíle, který směrnice o obnovitelných zdrojích energie vytyčila pro tyto zdroje energie v odvětví dopravy. Po posouzení otázky nepřímé změny ve využívání půdy způsobené použitím biopaliv z potravinářských plodin dospěla Komise k závěru, že požadavek povinné úspory emisí skleníkových plynů pro biopaliva v EU opomíjí emise v důsledku nepřímých změn ve využívání půdy a že celkové odhadované množství emisí skleníkových plynů z biopaliv používaných v EU je nízké (v průměru 22 %).

V zájmu snížení odhadovaných emisí z nepřímých změn ve využívání půdy a podpory moderních biopaliv s nízkými dopady nepřímé změny ve využívání půdy se EU na počátku tohoto roku dohodla (2012/0288 COD) na omezení možného podílu biopaliv z potravinářských plodin na dosažení cíle směrnice o obnovitelných zdrojích energie v odvětví dopravy a zavedla nezávazný cíl pro moderní biopaliva ve výši 0,5 % do roku 2020 při současném zachování cíle 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2020.

Z hlediska Komise by udržitelná moderní biopaliva měla sehrát svoji úlohu při dekarbonizaci dopravy po roce 2020, naopak biopaliva z potravinářských plodin by po roce 2020 podporu dostávat neměla. Komise nepovažuje za vhodné, aby se pro energie z obnovitelných zdrojů či intenzitu emisí skleníkových plynů u paliv používaných v dopravním odvětví či jakémkoliv jiném odvětví stanovily po roce 2020 v EU nové cíle.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom