Letní čas II

V poslední době se ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES objevuje výklad, že smyslem a účelem regulace obsažené v této směrnici je pouze stanovení společného data a hodiny začátku a konce letního času za předpokladu, že členský stát Unie letní čas uplatňuje. Podle tohoto výkladu tedy unijní právo nevyžaduje po členských státech, aby se na jejich území uplatňoval letní čas (resp. přechod mezi časem zimním a letním), ale vyžaduje se pouze to, aby začátek a konec letního času nastal ve stejný okamžik, je-li již letní čas v členském státě Unie uplatňován.
Souhlasí Komise (coby kdysi navrhovatel této směrnice) s tímto výkladem? Může členský stát dle názoru Komise letní čas úplně zrušit a používat tak jednotný čas po celý rok, aniž by došlo k porušení unijního práva?


Odpověď komisařky Bulcové jménem Komise (3.2.2016)

Komise s uvedeným výkladem nesouhlasí. Směrnice 2000/84/ES (zvaná též směrnice o letním čase) ukládá všem členským státům povinnost přecházet ze zimního na letní čas a naopak, a to vždy v okamžiku v ní stanoveném. Cílem je zajistit řádné fungování vnitřního trhu, zejména (avšak nikoli výlučně) v oblasti dopravy a komunikací. Pokud by členský stát tyto změny neprováděl, představovalo by to porušení směrnice o letním čase.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom