Kodifikace směrnic

27.8. 2015Ing. Petr Mach, PhD26x

Nedomnívá se Komise, že by mělo být v zájmu zpřehlednění unijního práva důsledně vyžadováno, aby bylo automaticky vždy s publikací tzv. pozměňující směrnice publikováno i oficiální kodifikované (nikoliv pouhé konsolidované) znění pozměněné směrnice? Oficiální kodifikace může na rozdíl od pouhé konsolidace přinášet i pozitivní efekt ve snižování počtu unijních právních předpisů, přičemž nedochází ke vzniku nové transpoziční povinnosti pro členské státy. Plánuje Komise iniciovat jakékoliv změny v interistitucionální dohodě o „Zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů“ (96/C 102/02)?


Odpověď místopředsedy Timmermanse jménem Komise (9. listopadu 2015)

Předkládá-li Komise změny stávajících právních aktů, usiluje při tom o to, aby změny unijních právních předpisů byly co nejpřehlednější. Proto Komise případ od případu vyhodnocuje, zda má být předložen pozměňovací akt, nebo přepracované znění.

Přepracování je legislativní metoda, jíž lze změnit akt, který již byl změněn jedním nebo několika pozměňovacími akty, přičemž dojde k okamžité kodifikaci nových změn spolu s nezměněnými ustanoveními původního právního předpisu. Jde o zavedený nástroj pro zjednodušení právních předpisů Unie, který orgány EU používají pro výrazné zvýšení srozumitelnosti právních aktů, zvláště těch, které byly mnohokrát změněny. V návrhu nové interinstitucionální dohody o zlepšování právní úpravy pak Komise také uvedla, že určí oblasti, ve kterých by měly být stávající právní předpisy zjednodušeny a ve kterých by měla být snížena administrativní zátěž, a za tímto účelem předloží příslušné návrhy, včetně návrhů na zrušení zastaralých právních předpisů nebo na přepracování či nahrazení aktů tam, kde je to zapotřebí.

V minulých letech Komise opakovaně vyjádřila přání, aby metoda přepracování byla používána častěji, jak požadoval Parlament. Podle interinstitucionální dohody ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů platí, že u této metody mohou být v průběhu legislativního postupu předmětem diskuse a změn pouze ty části návrhu Komise, které jsou nové. V některých případech, kdy tento princip nebyl dodržen, nebylo možné postup přepracování dokončit. Komise se však touto interinstitucionální dohodou cítí nadále vázána a očekává od Parlamentu a Rady, že budou aktivně spolupracovat v souladu s výše uvedeným principem.

Pravidla uvedená ve stávající interinstitucionální dohodě o kodifikaci zůstávají pro svůj účel i nadále naprosto vhodná. Změnu této dohody tudíž Komise pro tuto chvíli neplánuje předložit.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom