Zakáže EU rovnou daň?

Návrh evropské ústavy předložený Konventem a projednávaný na Mezivládní konferenci EU není zdaleka jen shrnutím dosavadního smluvního uspořádání do jednoho přehlednějšího dokumentu. Ve skutečnosti znamená výrazný přesun mnoha nových pravomocí na Brusel, kromě jiného i změny v oblasti daní.

Podle stávajícího uspořádání o minimálních sazbách DPH a spotřebních daní může EU rozhodovat pouze jednomyslně. Návrh Evropské ústavy jednak tuto pravomoc rozšiřuje o daně z příjmu právnických osob a navíc umožňuje za určitých podmínek o těchto daních rozhodovat většinovým hlasováním. Jinými slovy, po přijetí návrhu euroústavy by daně mohly být národním státům diktovány.

Návrh evropské ústavy upravuje pravomoc Rady ministrů regulovat spotřební daně. „Evropský zákon nebo rámcový zákon Rady ministrů stanoví opatření k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní za předpokladu, že tato harmonizace je nezbytná pro zajištění fungování vnitřního trhu a zabrání narušení hospodářské soutěže.“ (čl. III-62, odst. 1) Jako dosud se zde vyžaduje jednomyslnost v Radě ministrů. Nicméně pokud Komise odůvodní návrh např. snahou o boj proti daňovým únikům, může se harmonizace přímých daní stát předmětem většinového hlasování: „Zjistí-li Rada ministrů, která rozhoduje jednomyslně na návrh Komise, že se opatření uvedená v odstavci 1 týkají administrativní spolupráce, boje proti daňovým podvodům nebo protiprávním daňovým únikům, rozhoduje se při přijímání evropského zákona nebo rámcového zákona, který stanoví tato opatření, kvalifikovanou většinou, odchylně od odstavce 1.“ (čl. III-62 odst. 2) Pokud to v návrhu Komise bude explicitně uvedeno, nemohou členové Rady nezjistit, že se opatření týkají uvedených cílů a sazby DPH a spotřebních daní se tak snadno přesunou do režimu většinového hlasování. (Navíc, přo většinové hlasování se má váha českého hlasu snížit na podíl na populaci (což činí 2,2 %) a pracně vyjednaných 12 hlasů z 321 přestane platit.)

Zcela nově dává návrh ústavy Radě ministrů pravomoc nařizovat daně z příjmů právnických osob: „Zjistí-li Rada ministrů, která rozhoduje jednomyslně na návrh Komise, že se opatření ohledně daně ze společností týkají správní spolupráce, boje proti daňovým podvodům nebo protiprávním daňovým únikům, přijme kvalifikovanou většinou evropský zákon nebo rámcový zákon stanovící tato opatření za předpokladu, že jsou nezbytná pro zajištění fungování vnitřního trhu, a zabrání narušení hospodářské soutěže.“ (čl. III-63)

Bude-li návrh ústavy přijat, to, jestli se bude napříště v EU o daních rozhodovat většinově, bude v kompetenci Rady ministrů a už nikoliv v pravomoci suverénních národních parlamentů. To je velmi podstatná změna, protože přesvědčit několik ministrů je pro silné státy podstatně snazší, než přesvědčit několik suverénních parlamentů.

Návrh ústavy EU tak obsahuje zřetelnou kličku, jak snadno přehlasovat státy s nízkými daněmi a nařídit celoevropské minimální sazby DPH, spotřebních daní i daní z příjmu právnických osob. Pokud by byla přijata ústava EU, mohla by ODS zapomenout na nápad s patnáctiprocentní rovnou daní.

Zatímco česká vláda opakovaně ujišťuje, že ústava žádné nové pravomoci nepřenáší, britský a estonský premiér prohlásili, že „daňová politika by měla být věcí státní suverenity … Pokud by bylo zdaňování předepisováno centrálně, ztratil by politický život v členských zemích smysl, zdaňování by již nemohlo odrážet voličské preference. Proto nepodporujeme žádný krok, který by rozšířil hlasování kvalifikovanou většinou i na daňovou oblast … a toto stanovisko budeme hájit na mezivládní konferenci. Je to totiž správné pro evropskou konkurenceschopnost, pro princip subsidiarity i pro demokracii.“ (Hospodářské noviny 7.11.2003). Nenechme se u nás ošálit falešným ujišťováním české vlády a návrh evropské ústavy, který jde daleko za rámec toho, co jsme jako „Smlouvu o přistoupení“ schválili v referendu, odmítněme.

Tagy:
Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom