Letní čas

13.3. 2015Ing. Petr Mach, PhD22x

Podle ustanovení článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie je definičním znakem každé směrnice ponechání alespoň určité volnosti členskému státu při volbě nejen formy, ale i prostředků v rámci její transpozice.

Nedomnívá se Komise, že směrnice 2000/81/ES o úpravě letního času je z hlediska detailnosti specifikace požadovaného výsledku v rozporu s primárním právem EU, především pak s článkem 288 Smlouvy o fungování EU?

Pokud Komise rozpor neshledává, v jakých aspektech z hlediska volby prostředků je podle názoru Komise při transpozici předmětné směrnice zajištěna volnost pro členské státy, aby nedocházelo k tomu, že národní parlamenty budou při transpozici směrnice „degradovány“ na pouhé „mechanické přepisovače“? Dodávám, že na možný rozpor předmětné směrnice s primárním právem upozorňuje stále větší počet právníků věnujících se právu EU, napříč členskými státy. Neuvažuje proto Komise o navržení změny předmětné směrnice, popř. o jejím úplném zrušení?


Odpověď Violety Bulcové jménem Komise (30. dubna 2015)

Komise se domnívá, že směrnice 2000/84/ES(1) není v rozporu s primárním právem EU, zejména s článkem 288 SFEU. Jak bylo vysvětleno v 7. bodu odůvodnění směrnice přijaté Evropským parlamentem a Radou, úplné harmonizace časových plánů pro letní čas s cílem usnadnit dopravu a spoje nemůže být uspokojivě dosaženo pouze na úrovni členských států.

Komise by rovněž chtěla zdůraznit, že skutečnost, že ustanovení směrnice 2000/48/ES jsou podrobná, neznamená, že směrnice je nevhodným nástrojem k dosažení výše uvedených cílů. Dále chce Komise uvést, že v souladu s článkem 288 SFEU je směrnice 2000/48/ES určena členským státům, jež byly povinny přijmout nezbytná vnitrostátní prováděcí opatření. Je tedy na vnitrostátních orgánech, jakou formu a metodu zvolí pro dosažení požadovaného výsledku.

V roce 2007 Komise předložila zprávu o vlivu stávajícího režimu letního času. Zpráva dospěla k závěru, že úvahy odůvodňující původní návrh směrnice jsou i nadále platné.

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času (Úř. věst. L 31, 2.2.2001, s. 21).

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom