Minimální DPH (Komise)

V odpovědi na moji předešlou otázku odpověděla Rada, že dosud neobdržela návrh Komise na prodloužení platnosti minimální 15% sazby DPH, která vyprší na konci letošního roku.

Hodlá Komise navrhnout prodloužení platnosti? Pokud ano, tak o kolik let?

Nedomnívá se Komise, že by bylo lepší – pokud chce bojovat s ekonomickými disparitami – stanovit maximální DPH, např. 20 %?


Odpověď Pierra Moscoviciho jménem Komise (13. května 2015)

Otázka sazeb DPH je v rámci stávající činnosti v oblasti stanovení konečného režimu DPH součástí celkových úvah týkajících se systému DPH v EU.

V roce 2011 přijala Komise sdělení, které stanoví základní prvky, z nichž musí nový režim DPH vycházet.[1] Dospěla v něm k závěru, že systém založený na zásadě místa původu, jenž by vyžadoval velmi omezené rozdíly v úrovních DPH mezi členskými státy, již není dosažitelný, a navrhla, že konečný režim musí být založen na zásadě místa určení, tj. že DPH je splatná v místě určení zboží. Tento směr podpořila Rada ve svých závěrech z května 2012 k danému sdělení Komise.[2]

V současné době neuplatňuje žádný členský stát základní daňovou sazbu, která by byla nižší než 17 %. Vzhledem k této skutečnosti a plánovanému přechodu na systém založený na zásadě místa určení je méně nezbytné zachovat minimální omezení základní sazby DPH. Za těchto okolností nemá Komise v úmyslu navrhnout prodloužení prahové hodnoty minimálního sazby DPH na úrovni 15 % před tím, než budou známy výsledky probíhajícího hloubkového posouzení nové strategie DPH.

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1430913625438&uri=CELEX:52011DC0851

[2] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom