Podmínky pro zavedení eura v ČR

Plní Česká republika podmínky pro zavedení eura podle čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování EU? Pokud ano, navrhne Komise zrušení výjimky pro Českou republiku?


Odpověď Pierra Moscoviciho jménem Komise

Ve své poslední konvergenční zprávě přijaté dne 4. června 2014 dospěla Komise k závěru, že Česká republika nesplňuje podmínky pro přijetí eura. V době, kdy toto hodnocení vznikalo, splňovala Česká republika konvergenční kritéria cenové stability, stavu veřejných financí a dlouhodobých úrokových sazeb. Neplnila však kritérium směnného kurzu a její právní rámec byl vyhodnocen jako ne zcela slučitelný s ustanoveními Smlouvy.

Posouzení, jakého pokroku členské státy při dosahování udržitelné konvergence dosahují, provádí Komise a Evropská centrální banka (ECB) každé dva roky, nebo na žádost členského státu. Je-li tento pokrok posouzen kladně, předloží Komise Radě návrh na zrušení výjimky, která pro daný členský stát ohledně přijetí eura platí. Použije se přitom postup uvedený v článku 140 SFEU. Tento postup se v případě České republiky uplatní, jakmile tato země podmínky pro přijetí eura splní.
Konvergenční zpráva Komise je k dispozici na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee4_en.pdf

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom